Uw garantie voor Kwaliteit Professionalisme Vindingrijkheid Creativiteit Service

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

Artikel 1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de relatie tussen X-Site-Ing en klant. Er wordt onder geen enkel geval afgeweken van de algemene voorwaarden tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen tussen X-Site-Ing en de klant. Door het aanvaarden van een overeenkomst, zowel schriftelijk als via e-mail, erkend de klant dat X-Site-Ing hem gewezen heeft op de toepassing van de algemene voorwaarden, de klant hier kennis van heeft genomen en deze accepteert.

Artikel 2. Wijzigingen algemene voorwaarden

Artikel 2.1: X-Site-Ing kan te allen tijde en zonder enige waarschuwing de algemene voorwaarden naar behoeve aanpassen. De algemene voorwaarden die geleverd werden bij het opstellen van de offerte zijn de voorwaarden die gelden voor de klant. Latere wijzigen in de voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij er een nieuwe opdracht wordt aangevraagd.

Artikel 3. Offertes, facturatie en betaling

Artikel 3.1: Alle opgestelde offertes werden opgesteld in samenspraak en opdracht van de klant. Alle opgestelde offertes door X-Site-Ing zijn geheeld vrijblijvend en worden niet als bindend beschouwd tot het moment de klant de offerte schriftelijk aanvaard.

Artikel 3.2: Alle door X-Site-Ing opgestelde offertes blijven standaard 1 maand geldig.

Artikel 3.3: Facturatie gebeurd op basis van de vooropgestelde offerte. Extra kosten worden op voorhand aan de klant medegedeeld alvorens te worden aangerekend op de uiteindelijke factuur. 

Artikel 3.4: Afhankelijk van de schaal van het project kan er een voorschot gevraagd worden van 25% of 50% van het totale bedrag vermeldt op de originele offerte. Dit voorschot dient betaald te worden binnen 14 dagen na het ontvangen van de voorschotfactuur.

Artikel 3.5: Alle finale facturen dienen binnen 14 dagen na uitgave van X-Site-Ing betaald te worden. Bij het laattijdig betalen van de factuur beroept X-Site-Ing zich erop een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag aan te rekenen.

Artikel 3.6: X-Site-Ing is niet BTW plichtig en rekent geen BTW aan op de aangevraagde diensten. De klant is hiervan op de hoogte en gaat hiermee akkoord bij het ondertekenen van de overeenkomst.

Artikel 4. Annulering van de bestelling

Artikel 4.1: Bij het annuleren van een project in opdracht van de klant zal X-Site-Ing steeds de mogelijkheid hebben om alle reeds gemaakte kosten te factureren (plug-ins, hosting, domeinnaam etc.) met een minimum van 150 euro.

Artikel 4.2: Indien de klant een voorschot betaald heeft wordt het reeds geleverde werk door X-Site-Ing in acht genomen, naar wens en te goeder trouw door X-Site-Ing verekend bij een eventuele terugbetaling. Alle reeds gemaakte kosten dienen echter gedekt te zijn.

Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten en aanlevering bronbestanden

Artikel 5.1: Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

Artikel 5.2: Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door X-Site-Ing ontwikkelde projecten.

Artikel 5.3: Bij het aangaan van een samenwerking tussen de klant en X-Site-Ing geeft de klant kennis dat hij alles zal doen om de nodige bronbestanden binnen een redelijke tijd te voorzien aan X-Site-Ing en dit gedurende het gehele project.

Artikel 5.4: X-Site-Ing kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de klant beschermde bronbestanden aanleverde voor het ontwerpen van het project. Indien X-Site-Ing hierover aangesproken wordt, zal de klant verantwoordelijk worden gesteld.

Artikel 5.5: De klant geeft toestemming voor het gebruik van de website in het portfolio van X-Site-Ing tenzij anders overeengekomen bij het opstellen van de overeenkomst.

Artikel 6. Hosting en domeinnaam

Artikel 6.1: De hosting en domeinnaam worden door de klant aangekocht en opgezet, eventueel met hulp van X-Site-Ing. Hier kan van worden afgeweken bij expliciete vraag van de klant. 

Artikel 6.2: Bij het niet op tijd betalen van de factuur voor hosting en domeinnaam is X-Site-Ing niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de website.

Artikel 7. Leveringstermijn

Bij het afsluiten van een overeenkomst wordt er geen finale termijn bepaald voor het project tenzij anders bepaald. X-Site-Ing geeft echter kennis van updates en de staat van het project op een regelmatige basis.

Artikel 8. Andere verplichtingen van de klant

Artikel 8.1:  De klant verplicht zich ertoe op een regelmatige basis feedback te geven op de staat van het project zodat X-Site-Ing hierop kan inspelen.

Arikel 8.2: Indien er niet op een regelmatige basis feedback en bronbestanden wordt aangeleverd behoudt X-Site-Ing het recht het project tijdelijk, al dan niet definitief stil te leggen.

Artikel 9. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen X-Site-Ing en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van xsiteing.be onder de bedrijfsnaam X-Site-Ing. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Hasselt.